Walking Dead 5. Sezon 9. Bölüm

walking-dead-4-sezon-9-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 9. Bölüm Baştan söylemek istiyorum; Aylardır beklemeye değecek bir bölüm değildi. O kadar aranın ardından açıkçası çok daha etkileyici bir bölüm beklerdik ama hayal kırıklığı oldu. Bölümün tamamı neredeyse pilot bölüm gibi çekilmiş. Eski bölümlerden görüntüler, eski bölümlerde ölenlerin görüntüleri vs. gibi action harici işi duygusal boyuta taşıyıp onları hatırlatacak […]

Walking Dead 5. Sezon 8. Bölüm

walking-dead-5-sezon-8-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 8. Bölüm Sasha’y? yaralayarak kaçmay? ba?aran polis, remedy Rick taraf?ndan takip edilir. Rick ona defalarca durmas?n? söyler fakat Lamson uyar?lar? dinlemeyerek ko?maya devam etmi?tir. Rick, Lamson’u ezerek öldürmek zorunda kal?r ve takas? di?er iki polis ile yapacakt?r. Bu s?rada Michonne ve Carl’?n Judith ile birlikte kald??? kilise, stuff papaz’?n kiliseden […]

Walking Dead 5. Sezon 7. Bölüm

walking-dead-5-sezon-7-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 7. Bölüm Daryl Beth’in pe?ine dü?tükten sonra i?ler kötüye gitmi?tir. Hastanedeki insanlar?n kalabal?k ve silahl? oldu?unu ö?renince, generic kendi ekibinin yan?na dönerek durumu anlatmay? planlam??t?r. Bu s?rada Maggie, Abraham, Glenn ve Tara, bayg?n haldeki Eugene’in ba??nda beklemektedirler. Abraham, Eugene ile ilgili gerçekleri ö?rendikten sonra tamamen y?k?lm??, diagnosis yerinden hiç k?m?ldamam?? […]

Walking Dead 5. Sezon 6. Bölüm

walking-dead-5-sezon-6-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 6. Bölüm Daryl ve Carol, cialis Beth’i kaç?ran araca benzeyen bir araç gördüklerinde gizlice arabay? takip eder ve Beth’in nerede oldu?unu ö?renmeye çal???rlar. Araç bir süre ilerledikten sonra Atlanta’ya gelir ve içinden bir polis ç?kar ve tekrar yollar?na devam ederler. Bu s?rada Daryl ve Carol’un kulland??? arac?n benzini biter ve […]

Walking Dead 5. Sezon 5. Bölüm

walking-dead-5-sezon-5-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 5. Bölüm Abraham, find Glenn, Eugene, Maggie ve Tara Washington D.C’ye do?ru ilerlemektedirler. H?zla yol alan ekip, Abraham’?n dikkatinin da??lmas?yla birlikte kaza yapar ve minibüsleri yuvarlan?r. Kaza yapan minibüsün çevresi zombilerle doludur. Ekip kazadan sonra yara almasa da otobüsleri yanm??t?r ve çevrelerindeki zombileri temizleyip, troche çal??an bir araba bulmak üzere […]

Walking Dead 5. Sezon 4. Bölüm

walking-dead-5-sezon-4-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 4. Bölüm Beth kaybolduktan sonra gözlerini bir hastanede açm??t?r. Atlanta’daki bu hastaneyi Dawn ad?nda bir polis yönetmektedir. Hastane s?k?yönetim ile yönetilmektedir ve her ?eyin bir bedeli, buy herkesin de bir i?i vard?r. Beth hastanede olanlara anlam yüklemeye çal???rken epey zorlanmaktad?r. Hayat?n?n bedeli olan süre kadar çal???p, oradan istedi?i zaman ayr?labilece?ini […]

Walking Dead 5. Sezon 3. Bölüm

walking-dead-5-sezon-3-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 3. Bölüm Bob’un baca??n? yiyen Gareth ve yan?ndakiler, viagra sale herkes gibi Bob’a olanlardan habersizdir. Bob bir süre kahkaha atmaya ba?lar. Bunun sebebi Bob’un ?s?r?lm?? olmas?d?r. Gareth ve di?erleri hastal?kl? bir adam?n baca??n? yemi?lerdir. Daryl, Carol ve Bob ortadan kaybolduktan sonra, bunu yapan?n papaz oldu?unu, papaz?n ba?ka insanlarla çal??t???n? dü?ünür […]

Walking Dead 5. Sezon 2. Bölüm

walking-dead-5-sezon-2-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 2. Bölüm Çal??an bir araba bulmak için kuzeye do?ru ilerleyen ekip, purchase ormanda yol al?rken ‘’Yard?m edin’’ seslerini duyar ve sesin geldi?i yere do?ru giderler. Orman?n ortas?nda mahsur kalm?? bir papaz bulurlar. Papaz’?n bir kilisesi oldu?unu ö?renir ve hep birlikte bir süreli?ine s???nmak için oraya giderler. Ekip kiliseyi iyice kontrol […]

Walking Dead 5. Sezon 1. Bölüm

walking-dead-5-sezon-1-bolum

The Walking Dead 5. Sezon 1. Bölüm Vagonda tutsak edilen ekip, look ellerindeki her ?eyi kullanarak silah yapmaya ba?lam??lard?r. Kap? aç?ld???nda içeri girenleri öldürmek ve silahlar?n? almak niyetindelerdir. Fakat kap? yanlardan de?il, yukar?dan aç?l?r ve içeri bir sis bombas? dü?er. Daryl, Rick, Bob ve Glenn vagondan ç?kar?l?r ve elleri ba?l? ?ekilde kasaphaneyi and?ran bir yere […]